Tietosuojaseloste

Diagno Finland Oy kuuluu Örum Oy Ab -konserniin

Örum Oy Ab -konsernin tietosuojakäytäntö


Henkilötietojenkäsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen. Asiakassuhde katsotaan muodostuneeksi, jos henkilö asioi
Örum Oy Ab kanssa, pyytää tarjouksen, tekee tilauksen, ajanvarauksen, ilmoittautuu koulutukseen tai pyytää yhteydenottoa.Örum Oy Ab nettisivustojen kävijöistä kerätään evästeiden avulla tietoja kävijämäärien tilastointitarkoituksessa, asiakasta mahdollisesti
kiinnostavan sisällön tarjoamiseksi, markkinoinnin tehokkuuden
mittaamiseksi ja sivuston toiminnan optimoimiseksi.


Tietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla asiakassuhteen kautta muodostunut Örum Oy Ab oikeutettu etu, asiakkaan tekemä sopimus ja/tai lakisääteinen velvoite. Sähköinen suoramarkkinointi perustuu aina rekisteröidyn antamaan suostumukseen.Mistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään.
Asiakkailta saadaan tietoja mm. Eri kanavien kautta tehdyn asioinnin
yhteydessä, asiakkaan nettisivuilta lähettämien lomakkeiden kautta sekä
puhelimitse ja sähköpostilla. Nettisivujen kävijöistä kerätään tietoja
evästeiden avulla.


Mitä tietoja asiakkaista käsitellään?

Keräämme asiakkaista asioinnin ja yhteydenpidon kannalta oleelliset
tiedot kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä muut asiakkaan
antamat tiedot. Henkilötunnusta emme käsittele yksityishenkilöistä.
Asioinnista ja ajoneuvojen teknisistä tiedoista kertyy
tapahtumahistoriaa joka on yhdistettävissä yksityishenkilöön. Näitä
tietoja käsitellään luottamuksellisesti Örum Oy Ab konsernin
toimintaohjeiden mukaisesti.Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kun se on tarpeellista
tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin. Henkilötiedot
poistetaan asiakasrekisteristä viimeistään asiakassuhteen päättymisen
jälkeen, ellei lainsäädännössä edellytetä pitempää säilytysaikaa.
Asiakassuhde katsotaan päättyneeksi, kun asiakkaan viimeisimmästä
asiointikerrasta on kulunut 7 vuotta.Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta, ellei laki tai viranomainen toisin määrää.Tietojen luovuttaminen EU-tai ETA -alueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle.Tietojen suojaaminen

Tietoja suojataan useilla menetelmillä kuten palomuureilla,
rajoitetuilla käyttöoikeuksilla sekä tilojen vartioinnilla. Örum Oy Ab
Konserni sekä alihankkijat käsittelevät kaikkia henkilötietoja
luottamuksellisesti. Alihankkijoiden tietojen käsittely perustuu
kirjallisiin sopimuksiin, jotka voidaan purkaa, jos alihankkija rikkoo
luottamuksellisuutta. Örum Oy Ab vastaa alihankkijoidensa tietojen
käsittelystä kuten omastaan. Tietoja käsittelevät vain työntekijät,
joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeen päästä tietoihin. Tietoja
käsitellään vain silloin kun se on tarpeen tässä selosteessa
mainittuihin tarkoituksiin.Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679) sekä muuhun lainsäädäntöön perustuvat oikeudet:

* Oikeus vastaanottaa asiakasta koskevat henkilötiedot esim. tietojen tarkastamiseksi tai siirtämiseksi toiseen rekisteriin.
* Oikeus vaatia asiakasta koskevien virheellisten tietojen korjaamista.
* Oikeus sallia ja kieltää sähköinen suoramarkkinointi
* Oikeus muuttaa muita henkilötietojenkäsittelyn suostumuksia.
* Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojensa käsittelyä.
* Oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisterinpitäjä voi rajoittaa asiakkaan pyyntöä siltä osin kun
asiakkaan oikeudet ovat ristiriidassa rekisterinpitäjälle laissa
määrättyjen velvoitteiden kanssa. Mikäli asiakas haluaa käyttää yllä
olevia oikeuksiaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä rekisterinpitäjään.Rekisterinpitäjän yhteystiedot tietosuojakäytäntöäkoskevissa asioissa

Örum Oy Ab
Läntinen teollisuuskatu 2 (PL 14)
02920 Espoo
sähköposti tietosuoja@orum.fi