Käytönaikainen päästömittaus muuttui 20.5.2018

Lauantai 27.10.2018 klo 9:35 - Juha Seppälä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi uudet määräykset ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista ja katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista. Määräys astui voimaan 20.5.2018. Suurimpana muutoksena päästötestissä on OBD-testin laajeneminen dieselkäyttöisiin henkilöajoneuvoihin ja raskaaseen kalustoon. Uusissa autoissa luovutaan myös putken päästä tehtävistä päästömittauksista.

Autokorjaamoiden ja oppilaitosten on mahdollista tehdä katsastuksen hyväksymä päästötesti antamalla asiakkaalle päästömittaustodistus. Korjaamon tai oppilaitoksen on ilmoitettava Trafille tekevänsä bensiini- ja/tai dieselkäyttöisten ajoneuvojen päästötestejä.

OBD-mittaukset ottomoottorilla varustetuista ajoneuvoista 20.5.2018 alkaen

Uudessa mittamenettelyssä bensiinikäyttöisille ajoneuvoille, joiden käyttöönottopäivästä on katsastuspäivänä alle 10 vuotta, tehdään pelkkä OBD-mittaus. OBD-mittauksessa tarkastetaan merkkivalon toiminta, luetaan vikakoodit ja readinesskoodin avulla mitä valvottavia osajärjestelmiä ajoneuvossa on ja onko osajärjestelmätestit suoritettu vai ei.

Merkkivalon toiminta arvioidaan visuaalisesti sekä lukemalla sen ohjaustila OBD:n mitta-arvoista. Merkkivalon tulee palaa, ainakin hetkellisesti, kun sytytysvirta kytketään päälle ja sen tulee sammua, kun moottori käy. Mitta-arvoista luettavan merkkivalon ohjaustilan tulee vastata visuaalista tarkastusta eli moottorin käydessä merkkivalon pitää sammua ja sen ohjaustilan tulee olla ”off”, jotta OBD-testi voidaan tältä osin hyväksyä.

Vikakoodien osalta hylkäykseen johtavien vikakoodien määrä on rajoitettu P-koodeihin P0001-P0499 tai P0650. Muut vikakoodit eivät johda hylkäykseen päästötestissä. Vaiheen 7 hetkelliset vikakoodit eivät myöskään johda hylkäykseen vaan vian tulee olla noussut vaiheen 3 vakavaksi viaksi.

Tämän lisäksi OBD-testissä luetaan ajoneuvossa oleva osajärjestelmätestit sekä niiden suoritustila readiness-koodista. Mikäli yksi tai useampi osajärjestelmä on testaamattomassa tilassa, arvioidaan korvaavana testimenettelynä lambdasäädön toiminta lambdaintegraattorista, lambdan jännitteestä tai lambdan virrasta. Korvaavan testin avulla mahdollistetaan ajoneuvon päästötestin hyväksyminen esimerkiksi korjauksen jälkeen, kun vikamuisti on tyhjennetty.

Mikäli ajoneuvon käyttöönotosta on yli 10 vuotta mutta ajoneuvo on otettu käyttöön 1.1.2001 jälkeen, suoritetaan OBD-testin lisäksi pakokaasupäästöjen mittaus korotetulla pyörintänopeudella.

OBD-mittaukset dieselmoottorilla varustetuista ajoneuvoista 20.5.2018 alkaen

Uuden määräyksen mukaisesti dieselmoottorisesta EURO VI/6-päästöluokan kevyestä tai raskaasta ajoneuvosta, joka on käyttöönotettu 1.9.2016 tai sen jälkeen, mitataan dieselsavutusmittauksen sijaan pelkkä OBD-mittaus.

OBD-testi poikkeaa ottomoottorilla varustetun ajoneuvon OBD-testistä muutamin osin. Merkkivalon toiminta arvioidaan, kuten ottomoottorin OBD-testissäkin. Hylkäykseen OBD-testissä johtaa mikä tahansa vaiheen 3 vikamuistissa oleva vikakoodi. Suomen diesel-OBD-testissä ei lueta lainkaan readinesskoodia eli osajärjestelmien tilaa, mikä valitettavasti jättää merkittävän aukon päästöjen valvontaan. Kuten aiemmin mainittiin, vikakoodin tallentuminen vaiheeseen 3 vaatii usein kolme ajosykliä. Näin ollen vikakoodien tyhjentäminen juuri ennen katsastusta johtaa päästötestin läpäisemiseen, vaikka autossa olisi vakava vika ja sitä kautta liian suuret pakokaasupäästöt.

VCI_Anwendung.jpg

Alle 10-vuotiaista ottomoottorilla varustetuista ajoneuvoista ja 1.9.2016 tai sen jälkeen käyttöönotetuista dieselajoneuvoista mitataan ainoastaan OBD.

Dieselmoottorisen ajoneuvon savutusmittaus

Dieselsavutustestit on jaettu neljään kategoriaan. Ahdetut ja ahtamattomat dieselit, Euro IV-luokan dieselit ja Euro V/VI-luokan dieselit. Mittaprosessi on näissä edellä mainituissa mittauksissa ollut sama ja vapaan kiihdytyksellä ryntäytetyn moottorin savutusmittauksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen on tarvittu 1 – 9 ryntäytystä. Dieselsavutusmittauksen raja-arvoissa on Suomen päästötestissä käytössä ylemmät ja alemmat raja-arvot. Mikäli millä tahansa ryntäytyksellä (ensimmäinen tai joku muu) alitetaan alempi raja-arvo, hyväksytään mittaus viimeisimmän mittauksen perusteella.  Mikäli mittauksessa ei aliteta alempaa raja-arvoa, lasketaan kolmen mittauksen keskiarvo, jonka tulee olla alle ylemmän raja-arvon. Yksittäiset mittaukset saavat poiketa keskiarvosta enintään 0,5 m-1.

20.5.2018 voimaan astuneen Trafin ohjeen mukaisesti tulee raja-arvona käyttää EURO V/5 ja EURO VI/6 -luokan ajoneuvoissa määräävänä auton valmistajan antamaa arvoa eli ns. kilpiarvoa. Tämä arvo löytyy ajoneuvon tyyppikilvestä. Kilpiarvoa tulkitaan ns. alempana raja-arvona eli mittaus päätetään, kun mikä tahansa mittaus alittaa kilpiarvon. Mikäli kilpiarvoa ei ole ajoneuvoon merkitty, käytetään EURO V/5 -luokan ajoneuvoissa K-arvon ylempänä raja-arvona 1,5 m-1 ja alempana 0,5 m-1. EURO VI/6 -luokan ajoneuvoissa K-arvon ylempänä raja-arvona käytetään 0,7 m-1 ja alempana 0,5 m-1.

Myös moottorin häiriövalon (OBD-merkkivalo) toiminta tulee uuden ohjeistuksen mukaan tarkastaa kaikista dieselajoneuvoista, jotka on käyttöönotettu 1.1.2007 tai sen jälkeen. Päästötesti on hylätty mikäli häiriövalo palaa. Merkkivalon ohjausta ei kuitenkaan lueta testerillä kuin vasta 1.9.2016 ja sen jälkeen käyttöönotetuista dieselajoneuvoista.

kilpiarvo.jpg

Mittavalikko2.JPGKilpiarvo tulee syöttää dieselsavutustesteriin, jotta laite osaa arvioida päästötestin tuloksen ja hyväksyä tai hylätä päästötestin oikeassa vaiheessa.

Muut Euroopan maat siirtyvät takaisin putken päästä tehtäviin mittauksiin

Saksassa on tehty pelkkiä OBD-testejä uudemmille ajoneuvoille jo usean vuoden ajan. Saksassa siirryttiin vuoden 2018 alussa takaisin mittaustapaan, jossa OBD-testin rinnalla tehdään putken päästä tehtävät päästötestit. Päästömittausten suorittamisella halutaan estää päästötestin läpäiseminen OBD-järjestelmää manipuloimalla.

Dieselien päästömittaukset kehittyvät

Seuraavan sukupolven päästömittaukseksi kehitetään pakokaasujen hiukkasmäärän mittaamista savutuksen sijaan. Tämäntyyppinen mittatapa on nykyistä mittatapaa tarkempi ja voisi mahdollistaa myös moottorin ryntäyttämisestä luopumisen. Saksa arvioi ottavansa hiukkasmäärän mittauksen osaksi päästötestiä vuonna 2020.

Typen oksidien mittaus käytönaikaisessa päästömittauksessa on myös tutkimuksen alla. Typen oksidien mittaamisen haaste on lähinnä se, että typen oksideita muodostuu vain moottoria kuormitettaessa, mikä taasen on katsastus- ja korjaamo-olosuhteissa vaikeaa toteuttaa. Moottorin kuormittaminen vaatisi autolla ajamista joko tehodynamometrillä tai liikenteessä. Tutkittavana on kuitenkin menetelmiä, joilla pystyttäisiin arvioimaan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien toiminta tai toimimattomuus myös korjaamo- ja katsastusolosuhteissa.

20 kommenttia . Avainsanat: katsastus, obd-testi, savutusmittaus, pakokaasupäästöt

OBD:n avulla määritetään vian vaikutus pakokaasupäästöihin

Lauantai 27.10.2018 klo 9:11 - Juha Seppälä

Vikamuisti, vikalajit ja vikamuistin tyhjennys

Moottorin ohjainlaite tunnistaa sisäänmeno- ja ulostulosignaalit katkosten, oikosulkujen ja loogisuuden osalta. Viat jaetaan ”häiriöihin” ja ”vakaviin” sekä luokitellaan edelleen hetkellisiksi tai jatkuviksi.

Ensimmäisen kerran tunnistettu päästöihin vaikuttava vika tulkitaan ”häiriöksi” ja tallennetaan vaiheen 7 vikamuistiin vian ilmaantumishetken olosuhdetietojen (esim. moottorin pyörintänopeus ja lämpötila) kanssa. Mikäli vika ei toistu seuraavan ajosyklin aikana, poistetaan se vaiheen 7 vikamuistista. Jos vika esiintyy myös seuraavan kahden ajosyklin aikana, tulkitaan se vakavaksi ja tallennetaan vaiheen 3 vikamuistiin olosuhdetietojen kanssa. Samanaikaisesti sytytetään vikamerkkivalo.  

Jos vika ei toistu, poistetaan se muistista 40 moottorin lämpimäksikäyttövaiheen jälkeen. Vikamerkkivalo sammutetaan, jos vika ei ole ilmaantunut samoissa käyttöolosuhteissa uudelleen 3 ajosyklin aikana.

Vikamuistien tyhjennys (vaihe) poistaa muistista sekä häiriöt että vakavat viat ja niihin liittyvät lisäinformaatiot.

Valikoiva vikamuistin tyhjennys ei ole mahdollista eikä myöskään sallittua normin puitteissa. Se informaatio, joka pitäisi vielä säilyttää tai voi olla kiinnostavaa tulevassa diagnoosissa, tulee tulosta ja dokumentoida ennen vikamuistin tyhjennystä.

Lämpimäksikäyttövaihe on toteutunut, jos moottorin lämpötilan on noussut käynnistyksen jälkeen vähintään 22 °C ja moottori on saavuttanut yli 70 °C:n lämpötilan. Ajosykli koostuu moottorin käyttötilanteesta ”käynnistäminen, ajo ja sammuttaminen” ja sen tarkempi jaksotus on moottorin valmistajan määritettävissä.

Vikamerkkivalon aktivoituminen

Vikamerkkivalo mittaristossa on yleensä keltainen ”moottorin kuva” ja sillä on kolme toimintovaihetta: sammuneena, palaa jatkuvasti tai vilkkuu.

Vikamerkkivalo palaa, kun sytytysvirta on kytkettynä, mutta moottori ei käy, moottorin tai vaihteiston ohjausjärjestelmä on havainnut ”ohjainlaitteen itsetestissä” ohjainlaitevian tai kahdessa peräkkäisessä ajosyklissä on havaittu sama päästöjä n. 1,5-kertaiseksi nostava vika (tallennettu vaiheen 3 vikamuistiin).

Vikamerkkivalo vilkkuu, kun palamiskatkostunnistus on havainnut palamiskatkoksia ja katkaissut ko. sylinterin polttonesteen suihkutuksen katalysaattorin suojaamiseksi.

Osajärjestelmätestit ja ns. readinesskoodin muodostaminen

OBD-diagnoosiin liittyy sekä jatkuvasti että ajoittain suoritettavia osajärjestelmätestejä. 

Jatkuvasti valvottavia osajärjestelmiä ovat mm. palamiskatkostunnistus ja polttonestejärjestelmä. Palamiskatkoksia valvotaan esim. moottorin sylinterikohtaisten pyörintänopeuksien perusteella. Tietty poikkeama sylinterikohtaisesta pyörintänopeudesta merkitsee palamiskatkoksia ja saa aikaan ko. sylinterin polttonesteen suihkutuksen katkaisun. Polttonestejärjestelmästä voidaan suihkutusajan lisäksi valvoa mm. ns. sopeutustoimintoja. Sopeutusarvot eivät saa ylittää ohjainlaitteen muistiin taltioituja arvoja. 

Ajoittain valvottavia osajärjestelmiä ovat mm. katalysaattori, sen lämmitys, polttonestehöyryjen talteenottojärjestelmä, toisioilmapuhallus, lambdatunnistin ja sen lämmitys sekä pakokaasujen takaisinkierrätys.

Katalysaattori, joka todetaan vialliseksi, jos hiilivetypäästöt ylittävät sallitun rajan (n. 1,5-kertainen ylitys uuden auton hyväksyntätestiin verrattuna). Valvonta tapahtuu vertaamalla ennen ja jälkeen katalysaattoria sijoitettujen lambdatunnistimien signaaleja, kun moottori on käyntilämmin ja lambdasäätö aktiivina. Katalysaattorin lämmitys kontrolloidaan sähköisen toiminnan osalta.

Polttonestehöyryjen talteenottojärjestelmästä valvotaan ns. regenerointiventtiili ja sen virtapiiri sähköisen toiminnan osalta.

Toisioilmajärjestelmää valvotaan esim. tunnistamalla lambdatunnistimen avulla lisääntyvä happimäärä pakokaasuissa, kun toisiopuhallus on aktivoituna.

Lambdatunnistin voidaan valvoa esim. kytkentäajan ”rikas/laiha” ja ”laiha/rikas” ja minimi sekä maksimi jännitearvojen avulla. Keskimääräisen lambda-arvon perusteella voidaan määrittää lambatunnistimelle korjaussuure, joka on 0 uudella tunnistimella. Korjaussuureen avulla voidaan kompensoida etummaisen tunnistimen vanhentumista tiettyyn rajaan asti. Korjaussuureen ylittäessä raja-arvon tulee lambdatunnistin uusia.

Lambdatunnistimen lämmitys kontrolloidaan sähköisen toiminnan osalta.

Pakokaasujen takaisinkierrätys valvotaan avaamalla pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili lyhytaikaisesti moottorijarrutuksen aikana. Kohoava imusarjan paine viestittää pakokaasujen takaisinkierrätysventtiilin toimivan oikein. 

Dieselajoneuvoissa jatkuvasti valvottavia osajärjestelmiä ovat lisäksi mm. hapetuskatalysaattori, pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä, ahtopainejärjestelmä, pakokaasutunnistimet ja muuttuva venttiiliajoitus.

Readinesskoodin avulla voidaan tunnistaa, mitä valvottavia osajärjestelmiä ko. järjestelmässä on ja onko niiden testaukset suoritettu. Testaus suoritetaan jokaisen moottorin käynnistämisen jälkeen, jos saavutetaan yksilöity ajosuorite. Ajosuoritteeseen kuluu ”käynnistys tietystä lämpötilasta, ajo tietyllä nopeudella, kiihdytykset ja kestoaika” ja se on valmistajan määritettävissä. Jos akku irrotetaan virtapiiristä tai vikamuisti tyhjennetään, palaa readinesskoodi ns. 0-tilaan. Sen jälkeen readinesskoodin uudelleenmuo-dostuminen (osajärjestelmien testaus) tapahtuu 2 – 10 ajosuoritteen aikana. Käytännössä autolla voi joutua ajamaan jopa liki 100 km. Readinesskoodi voidaan eräillä automerkeillä muodostaa korjaamolla suorittamalla järjestelmätesterin avulla ns. simuloitu miniajosuorite.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: obd, obd-testi, katsastus, pakokaasupäästöt