Käytönaikainen päästömittaus muuttui 20.5.2018

Share |

Lauantai 27.10.2018 klo 9:35 - Juha Seppälä


Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi antoi uudet määräykset ajoneuvojen määräaikaiskatsastuksen arvosteluperusteista ja katsastustoimipaikan tiloista ja laitteista. Määräys astui voimaan 20.5.2018. Suurimpana muutoksena päästötestissä on OBD-testin laajeneminen dieselkäyttöisiin henkilöajoneuvoihin ja raskaaseen kalustoon. Uusissa autoissa luovutaan myös putken päästä tehtävistä päästömittauksista.

Autokorjaamoiden ja oppilaitosten on mahdollista tehdä katsastuksen hyväksymä päästötesti antamalla asiakkaalle päästömittaustodistus. Korjaamon tai oppilaitoksen on ilmoitettava Trafille tekevänsä bensiini- ja/tai dieselkäyttöisten ajoneuvojen päästötestejä.

OBD-mittaukset ottomoottorilla varustetuista ajoneuvoista 20.5.2018 alkaen

Uudessa mittamenettelyssä bensiinikäyttöisille ajoneuvoille, joiden käyttöönottopäivästä on katsastuspäivänä alle 10 vuotta, tehdään pelkkä OBD-mittaus. OBD-mittauksessa tarkastetaan merkkivalon toiminta, luetaan vikakoodit ja readinesskoodin avulla mitä valvottavia osajärjestelmiä ajoneuvossa on ja onko osajärjestelmätestit suoritettu vai ei.

Merkkivalon toiminta arvioidaan visuaalisesti sekä lukemalla sen ohjaustila OBD:n mitta-arvoista. Merkkivalon tulee palaa, ainakin hetkellisesti, kun sytytysvirta kytketään päälle ja sen tulee sammua, kun moottori käy. Mitta-arvoista luettavan merkkivalon ohjaustilan tulee vastata visuaalista tarkastusta eli moottorin käydessä merkkivalon pitää sammua ja sen ohjaustilan tulee olla ”off”, jotta OBD-testi voidaan tältä osin hyväksyä.

Vikakoodien osalta hylkäykseen johtavien vikakoodien määrä on rajoitettu P-koodeihin P0001-P0499 tai P0650. Muut vikakoodit eivät johda hylkäykseen päästötestissä. Vaiheen 7 hetkelliset vikakoodit eivät myöskään johda hylkäykseen vaan vian tulee olla noussut vaiheen 3 vakavaksi viaksi.

Tämän lisäksi OBD-testissä luetaan ajoneuvossa oleva osajärjestelmätestit sekä niiden suoritustila readiness-koodista. Mikäli yksi tai useampi osajärjestelmä on testaamattomassa tilassa, arvioidaan korvaavana testimenettelynä lambdasäädön toiminta lambdaintegraattorista, lambdan jännitteestä tai lambdan virrasta. Korvaavan testin avulla mahdollistetaan ajoneuvon päästötestin hyväksyminen esimerkiksi korjauksen jälkeen, kun vikamuisti on tyhjennetty.

Mikäli ajoneuvon käyttöönotosta on yli 10 vuotta mutta ajoneuvo on otettu käyttöön 1.1.2001 jälkeen, suoritetaan OBD-testin lisäksi pakokaasupäästöjen mittaus korotetulla pyörintänopeudella.

OBD-mittaukset dieselmoottorilla varustetuista ajoneuvoista 20.5.2018 alkaen

Uuden määräyksen mukaisesti dieselmoottorisesta EURO VI/6-päästöluokan kevyestä tai raskaasta ajoneuvosta, joka on käyttöönotettu 1.9.2016 tai sen jälkeen, mitataan dieselsavutusmittauksen sijaan pelkkä OBD-mittaus.

OBD-testi poikkeaa ottomoottorilla varustetun ajoneuvon OBD-testistä muutamin osin. Merkkivalon toiminta arvioidaan, kuten ottomoottorin OBD-testissäkin. Hylkäykseen OBD-testissä johtaa mikä tahansa vaiheen 3 vikamuistissa oleva vikakoodi. Suomen diesel-OBD-testissä ei lueta lainkaan readinesskoodia eli osajärjestelmien tilaa, mikä valitettavasti jättää merkittävän aukon päästöjen valvontaan. Kuten aiemmin mainittiin, vikakoodin tallentuminen vaiheeseen 3 vaatii usein kolme ajosykliä. Näin ollen vikakoodien tyhjentäminen juuri ennen katsastusta johtaa päästötestin läpäisemiseen, vaikka autossa olisi vakava vika ja sitä kautta liian suuret pakokaasupäästöt.

VCI_Anwendung.jpg

Alle 10-vuotiaista ottomoottorilla varustetuista ajoneuvoista ja 1.9.2016 tai sen jälkeen käyttöönotetuista dieselajoneuvoista mitataan ainoastaan OBD.

Dieselmoottorisen ajoneuvon savutusmittaus

Dieselsavutustestit on jaettu neljään kategoriaan. Ahdetut ja ahtamattomat dieselit, Euro IV-luokan dieselit ja Euro V/VI-luokan dieselit. Mittaprosessi on näissä edellä mainituissa mittauksissa ollut sama ja vapaan kiihdytyksellä ryntäytetyn moottorin savutusmittauksen hyväksymiseen tai hylkäämiseen on tarvittu 1 – 9 ryntäytystä. Dieselsavutusmittauksen raja-arvoissa on Suomen päästötestissä käytössä ylemmät ja alemmat raja-arvot. Mikäli millä tahansa ryntäytyksellä (ensimmäinen tai joku muu) alitetaan alempi raja-arvo, hyväksytään mittaus viimeisimmän mittauksen perusteella.  Mikäli mittauksessa ei aliteta alempaa raja-arvoa, lasketaan kolmen mittauksen keskiarvo, jonka tulee olla alle ylemmän raja-arvon. Yksittäiset mittaukset saavat poiketa keskiarvosta enintään 0,5 m-1.

20.5.2018 voimaan astuneen Trafin ohjeen mukaisesti tulee raja-arvona käyttää EURO V/5 ja EURO VI/6 -luokan ajoneuvoissa määräävänä auton valmistajan antamaa arvoa eli ns. kilpiarvoa. Tämä arvo löytyy ajoneuvon tyyppikilvestä. Kilpiarvoa tulkitaan ns. alempana raja-arvona eli mittaus päätetään, kun mikä tahansa mittaus alittaa kilpiarvon. Mikäli kilpiarvoa ei ole ajoneuvoon merkitty, käytetään EURO V/5 -luokan ajoneuvoissa K-arvon ylempänä raja-arvona 1,5 m-1 ja alempana 0,5 m-1. EURO VI/6 -luokan ajoneuvoissa K-arvon ylempänä raja-arvona käytetään 0,7 m-1 ja alempana 0,5 m-1.

Myös moottorin häiriövalon (OBD-merkkivalo) toiminta tulee uuden ohjeistuksen mukaan tarkastaa kaikista dieselajoneuvoista, jotka on käyttöönotettu 1.1.2007 tai sen jälkeen. Päästötesti on hylätty mikäli häiriövalo palaa. Merkkivalon ohjausta ei kuitenkaan lueta testerillä kuin vasta 1.9.2016 ja sen jälkeen käyttöönotetuista dieselajoneuvoista.

kilpiarvo.jpg

Mittavalikko2.JPGKilpiarvo tulee syöttää dieselsavutustesteriin, jotta laite osaa arvioida päästötestin tuloksen ja hyväksyä tai hylätä päästötestin oikeassa vaiheessa.

Muut Euroopan maat siirtyvät takaisin putken päästä tehtäviin mittauksiin

Saksassa on tehty pelkkiä OBD-testejä uudemmille ajoneuvoille jo usean vuoden ajan. Saksassa siirryttiin vuoden 2018 alussa takaisin mittaustapaan, jossa OBD-testin rinnalla tehdään putken päästä tehtävät päästötestit. Päästömittausten suorittamisella halutaan estää päästötestin läpäiseminen OBD-järjestelmää manipuloimalla.

Dieselien päästömittaukset kehittyvät

Seuraavan sukupolven päästömittaukseksi kehitetään pakokaasujen hiukkasmäärän mittaamista savutuksen sijaan. Tämäntyyppinen mittatapa on nykyistä mittatapaa tarkempi ja voisi mahdollistaa myös moottorin ryntäyttämisestä luopumisen. Saksa arvioi ottavansa hiukkasmäärän mittauksen osaksi päästötestiä vuonna 2020.

Typen oksidien mittaus käytönaikaisessa päästömittauksessa on myös tutkimuksen alla. Typen oksidien mittaamisen haaste on lähinnä se, että typen oksideita muodostuu vain moottoria kuormitettaessa, mikä taasen on katsastus- ja korjaamo-olosuhteissa vaikeaa toteuttaa. Moottorin kuormittaminen vaatisi autolla ajamista joko tehodynamometrillä tai liikenteessä. Tutkittavana on kuitenkin menetelmiä, joilla pystyttäisiin arvioimaan pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmien toiminta tai toimimattomuus myös korjaamo- ja katsastusolosuhteissa.

Avainsanat: katsastus, obd-testi, savutusmittaus, pakokaasupäästöt


Kommentit

9.12.2019 13:21  Jani Hautamäki

Moi,
pitäisikö meidän päätömittauslaitetta pävittää näitten muutosten myötä? Eli saako tällä samalla laitteella otettua pelkän obd-testin/tarkastuksen esim. dieselautosta joka rekisteröity 1.9.2016 jälkeen ja joka kelpaa sitten katsastuskonttorilla? Tai bensa-autosta joka alle 10 vuotta vanha?

9.12.2019 16:16  Juha Huuskonen

Mihin perustuu tämä "tieto":
Vaiheen 7 hetkelliset vikakoodit eivät myöskään johda hylkäykseen vaan vian tulee olla noussut vaiheen 3 vakavaksi viaksi.
Trafin ohjeissa ei tuollaista ole eikä katsastusasemien testerit pysty moista kertomaan...

3.4.2020 14:25  Arto Moilanen

Voiko katsastuksessa OBD testissä muistista löytynyt vika koodi johtaa hylkäykseen? vein autoni katsastukseen ja ajotietokone ei näyttänyt mitään vikaa vaan muistista löytyi vika koodi johti hylkäykseen. kävin heti korjaamolla ja vikakoodi nollattiin menin takaisin katsastuksee ja nyt kaikki olikin kunnossa. tuntuu todella hölmöltä.

6.5.2020 13:57  pärnäsen korjaamo

J.H kommenttiin viitaten, noissa viitataan jatkuviin ja satunnaisiin koodeihin jotka kyllä kaikki testerit näyttää, niin 3 e kiinalainen kuin katsastusasemienkin testerit...käyttäjästä kiinni jos ei . Tämä on Tieto ,isolla T:llä :)

29.5.2020 11:32  Juha Huuskonen

Käsittääkseni siis jokamiespohjalta lyhytkestoisen erottaa jatkuvasta siitäkin syttyykö moottorivian merkkivalo. Mutta tarkoitin, että käytännössä katsastuksessa tulee aina hylky kun koodi löytyy, riippumatta onko hetkellinen vai jatkuva vika.

29.5.2020 17:50  pärnäsen korjaamo

EI tule kuin jatkuvista hylky! ,Satunnaisethan häviävät itsestään tietyn käynnistys/ajosyklin jälkeen . Jatkuvat eivät häviä kuin kuittaamalla testerillä .

29.5.2020 17:53  pärnäsen korjaamo

Lisäys vielä ,Jatkuvistakaan tulee hylky ainoastaan alle 500 koodeista ,ja vielä osassa autoja on poikeuksia niihinkin (valmistajan ohjeet ) jotka eivät vaikuta hylkäystä

4.6.2020 8:39  Juha Huuskonen

Hmm. Mamman Punto ilmoittaa "puolavikaa" aina muutaman kerran vuodessa ja häviää kyllä sitten välillä. Kerran vaan sattui juuri katsastukseen eli lyhytkestoisesta tuli hylsy.

4.6.2020 19:53  pärnäsen korjaamo

Ei tämä rakettitiedettä ole Google kertoo ja trafilta löytyy
tuoltahan se esim trafilta selviää ,googlaa esim OTTOMOOTTORIKÄYTTÖISTEN AJONEUVOJENPAKOKAASUPÄÄSTÖJEN TARKASTUS viimeinen lause :Katsastuksessa arvostellaan vain järjestelmän vaiheen 3 vikamuistiin tallennettujavikoja, vaiheen 7 vikamuistiin tallennettuja häiriöitä ei huomioida arvostelussa.jos nyt vielä ei ollut selvää mitä nuo on ,sehän selitettiin tuossa :https://www.diagno.fi/blogi/2018/10/27/26924Mistä tiedät kummassa koodi oli ?Eli katsoitko testerillä kummassa vikakoodi oli ? MIL valohan voi sammua ,mutta se ei tarkoita että vika häviää muistista .Se on siellä kunnes poistat sen testerillä ja sieltähän se katsastusmies sen bongaa myös.

12.6.2020 18:17  Juha Huuskonen

No niin sitä viedään meikäläistä kun sikaa narussa... kysyin asiaa ja katsuri totesi että ei tuommosta ohjetta voi olla kun heidän mittarilla ei voi erottaa noita ja hylsy tuli. Parin päivän päästää uudelleen ja läpi meni mutta maksu meni hukkaan sitten.

12.8.2020 22:49  Ð?ам пеÑ?евод 107261 Ñ?. https://tinyurl.com/Peamcime NMVVdiagno.fiRKKF

Š?Š°Š¼ ŠæŠµŃ?ŠµŠ²Š¾Š“ 164744 Ń?Ń?Š±. https://tinyurl.com/Peamcime NMVVdiagno.fiRKKF

18.8.2020 10:10  Antero

Mielenkiintoista infoa dieselin päästömittauksista. Olen jo jonkin aikaa harkinnut diesel auton hankintaa naapurien suosituksesta. Meillä maalla välimatkat ovat pitkiä ja se tuntuisi olevan taloudellisin vaihtoehto. Naapurimme ovat myös olleet tyytyväisiä omaan malliinsa, viime vuonna auton syöttöpumppuun tuli pientä vikaa, mutta muuten kuulemma toiminut moitteetta. Eli jos nyt hankkisin uuden diesel auton sille tehtäisiin ensimmäisessä katsastuksessa vain tuo mainitsemasi OBD-mittaus?

https://dieselosa.fi/dieselkorjaamo/

12.9.2020 1:06  Ð?ам пеÑ?евод 172005 Ñ?. https://tinyurl.com/Peamcime NMVV4118171RKKF

Š?Š°Š¼ ŠæŠµŃ?ŠµŠ²Š¾Š“ 146493 Ń?Ń?Š±. https://tinyurl.com/Peamcime NMVV4118171RKKF

4.11.2020 13:47  Satu

Mielenkiintoinen teksti. Itse en edes ollut tietoinen koko OBD-mittauksesta. Hankin vasta vuosi sitten ensimmäisen oman autoni täällä Vantaalla ja nyt olisi ensimmäisen katsastuksen aika. Hieman jännittää meneekö läpi, mutta eiköhän. Kyseessä on bensa-auto.

2.12.2020 21:50  Timo

Hei,
Mistä pitää hankkia lupa jos haluu omaan korjaamoon käyttöön tätä pakokaasutesteriä ?

30.12.2020 1:03  nym20041flebno

mps20041rttyneg S9KLryu fHPQ eg0FhLI

30.12.2020 8:51  Vie Huoltoon

"Mihin perustuu tämä "tieto":
Vaiheen 7 hetkelliset vikakoodit eivät myöskään johda hylkäykseen vaan vian tulee olla noussut vaiheen 3 vakavaksi viaksi.

Trafin ohjeissa ei tuollaista ole (Kyllä on googleta) eikä katsastusasemien testerit pysty moista kertomaan...(Kyllä näyttää kuten myös yleisesti ottaen melkein kaikki testerit ,Jatkuvat ja satunnaiset vikakoodit sekä osatestit )"

ehkä kannattaisi ensin ostaa ja kokeilla testeriä ja sitten kommentoida ? vaikka motonet oranssi vw/audi testeri 95e näyttää kaikki nuo ja kaikista autoista myös,lisäksi toimii mainiona merkkikohtaisena vw testerinä.
Lisäksenä Dieseleihin käy aivan samat testerit koska sama järjestelmä.

30.12.2020 23:04  nem20041tetcher

mks20041uttjr h9KkqlM LFDr nI1JLCd

13.1.2021 1:58  insok

Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y2eebgdu

15.2.2021 4:08  nam347840tetcher

mys347840rttyneg 6Zf90K5 RS69 Bqo0fQn


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini